Citatlek med Peter Halldorf och Rick Warren

Kan någon förklara för mig varför de kristna författare som gett mig mest INTE kommer från Svenska Kyrkan? Och i varje fall inte från dagens Svenska Kyrka… utan från det vi kallar frikyrkan; pingströrelsen, Romersk katolska kyrkan och till och med amerikansk baptist?

Nej, kanske kan ni inte förklara för mig. Det kan inte jag heller. Men jag vill dela några citat – som en lek – med er. De kommer från Peter Halldorfs bok Jungfrumark (som var den första bok av honom jag läst och fastnade direkt för) och Rick Warren´s bok ”Församling med mål och mening”. För många är kanske den senare tämligen okänd. Baptistisk predikant från Kalifornien kan det vara något för oss? Kanske inte. Men han har något som jag gillade när jag läste. Och jag antecknade en del. Håll till godo!

Jungfrumark:

”Min egen tro vitaliseras när jag uppehåller mig vid evangeliet som evangelium, och min beredskap att möta människors verkliga frågor blir en aning bättre än tidigare. Däremot grumlas både den egna tron och svaren till andra människor när min kraft töms på det sekundära i kristendomen.” s 69

”När vi iakttar Jesus från Nasaret och ser hur han rör sig in i alla tänkbara miljöer, hur han tar initiativet till gemenskap med de människor som lever där, står det liksom skrivet över dessa scener: sådan är Gud! Men också: sådan är människan när hon lever av gemenskapen med Gud!” s 86

”Därför behöver vår tid inte främst fler utläggningar om vad kristen tro innebär. Snarare behöver vi betydligt fler exempel på hur evangeliet fått ett nedslag i kämpande människors liv.” s 89

”Eftersom de stora begreppen i den kristna tron är relationsord kan de inte leva sitt liv utanför Kristus. Läran i Bibeln har inget egenvärde som lära, den blir meningsfull först när den utgör en beskrivning av vår erfarenhet av Kristus, honom som kallas Ordet.” s 101

”Även sanningar kan bli stenar. Först när de leder läsaren in i en gemenskap med Sanningen blir de bröd.” Gregorius den store har sagt: ”Guds ord kan aldrig genomträngas utan Guds vishet. Om någon inte har Guds Andes gåva kan han aldrig förstå Guds ord.” S 102

”Det var ju detta envisa fasthållande vid den bokstavliga tolkningen som gjorde att judarna förkastade evangeliet, medan apostlarna som skrev Nya Testamentets böcker bevisade Jesu gudomlighet just genom att tillämpa en allegorisk tolkning på Gamla Testamentet.” s 103

”Församling med mål och mening”

Överallt där jag har varit har jag märkt att människor har samma behov när det gäller känslor och relationer. Det handlar om behovet av kärlek, förståelse, förlåtelse, livsmening, självförverkligande och ett mål för livet. Man söker också frihet från rädsla, skuld, oro, bitterhet, missmod och ensamhet. Om er församling kan möta de behoven behöver ni inte längre annonsera gudstjänsterna. Förvandlade liv är den bästa reklamen en församling kan få.

Många förenklade lösningar när det gäller församlingsbygge lindas in i så fromma termer att det blir svårt att gå emot dem utan att verka oandlig. Någon måste djärvt slå fast det som är uppenbart: Enbart bön får ingen kyrka att växa. Några av de största bönemänniskor jag känner är pastorer och medlemmar i utdöende församlingar.

Bönen är naturligtvis oerhört viktig. Varje steg av utvecklingen i Saddleback har varit indränkt i bön.

Verksamhet utan bön är kraftlös. Men det behövs mer än bön för att församlingar skall växa

En tydlig målskrivning tvingar er att fokusera. Gå inte omvägen över perifera saker. Ställ frågorna: ”Vad är det som gör allra mest för Jesu sak i vår värld? Vad är det som bara kyrkan kan göra?”

Jungfrumark

”Våra almanackor är så fulltecknade med offentliga uppdrag att det fördolda livet med Gud oavbrutet får stryka på foten; något som även kan avläsas i det faktum att vi som kristna ledare har mycket lättare att ta oss iväg på kurser och konferenser än på retreater och andra samlingar där allt annat får träda åt sidan för umgänget med Gud.” s 124

”Dogmen är i den kristna historien kyrkans formulering om vad den tror. Den är framsprungen ur det församlingen ber och lovsjunger i sitt umgänge med Skriften. Det gör dogmen till ett öppet fönster mot gudsverkligheten, snarare än ett fastlagt schema för den enskildes tro. Då blir dogmerna plötsligt fascinerande, och dogmatiken en resa där öppenheten och ödmjukheten och törsten oupphörligen växer.” s 180-181

Jag igen:
För mig är det nyttigt ibland att anteckna viktiga och bra ord. Det här som jag nu delat kommer från en liten del av det jag har noterat i min dator. 

Författare: Lói Stefánsson

Jag är islänning, numera också svensk. Bott i Sverige sen 1976. Inga planer på att flytta härifrån men älskar Island - och Sverige.